Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZMR60 "Dodávka dodatečných licencí Progress Actional včetně technické podpory a údržby"
Odesílatel Karel Kettner
Organizace odesílatele Státní ústav pro kontrolu léčiv [IČO: 00023817]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.12.2012 08:40:26
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Větu není třeba vypouštět, neboť věta dává smysl

Zde věta začíná:
1.01 Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje Kupujícímu dodat, za podmínek v ní sjednaných:
a) 10 ks licencí Point of Visibility Java i Windows pro produkční prostředí
b) 10 ks licencí Point of Visibility Java i Windows pro testovací prostředí
c) Technická podpora a údržba do 1.5.2014 k výše dodaným licencím
d) Instalace a konfigurace vizualizačních a monitorovacích agentů v produkčním i testovacím prostředí, jejich začlenění pod správu existujícího dohledového serveru Actional
e) Zpracování dokumentace
(dále také jen jako „Dodávka“)

Zde je definován obsah „Dodávky“A zde věta pokračuje:
a převést na Kupujícího vlastnické právo k Dodávce. Kupující se zavazuje Dodávku za podmínek v této Smlouvě uvedených převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanovenými v čl. 3 této Smlouvy.

Kettner
21.12.2012

Původní zpráva

Datum 19.12.2012 14:55:51
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V návrhu Smlouvy Článek 1. odstavec 1.01 za písmenem e) je věta: "a převést na Kupujícího vlastnické právo k Dodávce."
Dotaz: Věta nemá začátek a je nerelevantní této VZ, je tedy možné ji ze smlouvy vypustit?